Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу НМУ імені О.О. Богомольця

 

 МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

 

                                                                                                                                                                                               ВВЕДЕНО В ДІЮ

Наказ ректора ЗВО Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

від «20» вересня 2023 року № 800

 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИЙ КОДЕКС

учасників освітнього процесу

Національного медичного університету

імені О.О. Богомольця

 

Обговорено і затверджено Вченою радою   НМУ імені О.О. Богомольця

«13» вересня 2023 року протокол №1

 

 

Київ – 2023

 

 

 1. Загальні положення

1.1. Морально-етичний кодекс учасників освітнього процесу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (далі – Кодекс) є зводом положень, що визначають вимоги до осіб, які працюють та навчаються в Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (далі – НМУ імені О.О. Богомольця, Університет), стандартів поведінки і взаємовідносин сторін, які включені в освітній процес.

1.2. Кодекс складений згідно з моральними принципами НМУ імені О.О. Богомольця, нормами етики, спрямованих на ствердження добра, гуманізму, людяності, та загальновизнаних норм етики, моралі, поваги до колег, держави і суспільства в цілому.

1.3. Метою даного Кодексу є всебічний і гармонійний розвиток осіб, які навчаються і працюють в НМУ імені О.О. Богомольця, сприяння співпраці і досягнення найвищих результатів у сфері професійної діяльності кожного члена університетського і студентського співтовариства.

1.4.  Завданнями даного Кодексу є:

– визначення правил поведінки, що сприяють формуванню соціальної самосвідомості та  моральних цінностей;

– зміцнення корпоративної культури учасників освітнього процесу;

– створення максимально комфортних умов навчання і роботи, сприятливого психологічного клімату в освітньому середовищі Університету;

– збереження і зміцнення престижу НМУ імені О.О. Богомольця як закладу вищої освіти зі стійкими етичними традиціями за рахунок формування в суспільній свідомості образу здобувача вищої освіти і співробітника університету як високоінтелектуальної, всебічно розвиненої та соціально корисної особистості.

1.4. Кодекс – моральний орієнтир, який поширюється на всіх учасників освітнього процесу:

– осіб, як працюють в Університеті та представляють університетське співтовариство: науково-педагогічний, педагогічний та науковий склад (далі – НПП); співробітників Університетської клініки, Стоматологічного медичного центру, науково-дослідних інститутів, адміністративно-управлінський, технічний персонал (далі – співробітники);

– здобувачів вищої освіти на додипломному і післядипломному рівнях: студентів, докторантів, аспірантів, магістрантів, інтернів, стажерів, курсантів, слухачів курсів та інші (далі – здобувачі вищої освіти).

1.5. В разі зарахування до складу НМУ імені О.О. Богомольця учасник освітнього процесу зобов’язаний ознайомитися з цим Кодексом та дотримуватися його умов у здійсненні освітнього процесу.

1.6. Для осіб з особливими освітніми потребами вимоги Кодексу застосовуються з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей.

 

2.Загальні принципи етики учасників освітнього процесу

2.1. Основними моральними принципами учасників освітнього процесу НМУ імені О.О. Богомольця є:

 • Поважати права і гідність особистості. Взаємовідносини між студентами, викладачами і співробітниками повинні ґрунтуватися на взаємоповазі та співпраці, тактовності і коректності, ввічливості та взаємодопомозі.
 • Виступати носіями високої культури, порядності, толерантності, сприяти моральному та культурному росту.
 • Піклуватися про дотримання корпоративних і суспільних інтересів. Слідувати нормам професійної та корпоративної етики, деонтології.
 • Сприяти ефективній роботі Університету щодо забезпечення процесу отримання, передачі і широкого розповсюдження знань, умінь, навичок та практичних компетентностей.
 • Показувати власним прикладом повагу до традицій, історії, символіки Університету, необхідність дотримання правил трудової та навчальної дисципліни згідно зі Статутом, колективним договором, Кодексом та іншими нормативними документами.
 • Ставитися дбайливо до майна Університету, стежити за чистотою і порядком на його території; не залишатися байдужим до порушення чистоти і порядку іншими.
 • Дотримуватися етичних норм у мові, поведінці, спілкуватися в університетському освітньому середовищі виключно державною (українською) мовою, дотримуватися дрес-коду.
 • Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
 • Дотримуватися принципів запобігання та протидії булінгу в Університеті.
 • Не допускати дискримінації викладачів, співробітників, студентів за національною, расовою, релігійною, гендерною та іншими ознаками в індивідуальному порядку і в рамках діяльності органів студентського самоврядування.
 • Вести здоровий спосіб життя, піклуватися про підтримку своєї працездатності, відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, оточуючих, довкілля.
 • Не вести політичну та ідеологічну агітацію, не займатися комерційною рекламою на території Університету.
 • Не вести антигромадську діяльність, не здійснювати дій, які суперечать Конституції, чинному законодавству України.

 

 1. Загальні принципи етики НПП і співробітників

3.1 Основними моральними принципами НПП і співробітників НМУ імені О.О. Богомольця є:

3.1.1 У викладацькій діяльності:

 • підтримувати високий рівень науково-педагогічної кваліфікації;
 • дотримуватися професійної етики, формувати відчуття власної відповідальності за рівень своїх професійних знань та якість праці;
 • чесно і об’єктивно оцінювати знання, вміння і навички осіб, які отримують освітні послуги;
 • дотримуватися трудової дисципліни, утримуватися від використання мобільних засобів зв’язку на практичних заняттях і лекціях;
 • не розголошувати стороннім особам інформацію, що стосується здобувачів вищої освіти, дані про їх академічну успішність та особисті відомості, отримані в ході індивідуального спілкування;
 • не вимагати і не приймати матеріальних цінностей або послуг за виставлення особам, які навчаються, оцінок чи за полегшене проходження ними процедур контролю знань, умінь і навичок;
 • не вчиняти дій, які можуть бути кваліфіковані як вербальна або фізична агресія щодо осіб, які навчаються, залякування, переслідування;
 • не допускати висловлювань, що принижують честь і гідність осіб, які отримують освітні послуги, застосування грубої лексики по відношенню до них;
 • не проводити політичну агітацію у робочий час із використанням свого службового становища.

3.1.2 У науково-дослідній, експертній та лікувально-консультативній діяльності:

 • проводити наукові дослідження відповідно до принципу відкритості отриманих наукових результатів для критики, повторної перевірки і використання іншими дослідниками;
 • не вдаватися до плагіату, привласнення ідей з неопублікованих джерел;
 • використовувати результати наукових досліджень своїх колег відповідно до прийнятих в Університеті правил цитування і оформлення посилань;
 • дотримуватися права співавторів;
 • здійснюючи функції експерта або рецензента, прагнути до об’єктивної оцінки дослідницьких проєктів і наукових робіт;
 • дотримуватися конфіденційності неопублікованої інформації, отриманої в ході експертизи, рецензування або наукового керівництва.

3.1.3 У ставленні до здобувачів вищої освіти:

 • проявляти гуманізм, толерантність та повагу до здобувачів вищої освіти, їхніх ціннісних орієнтацій i переконань, політичних симпатій, релігійних уподобань, власної думки;
 • враховувати індивідуальні нахили та здібності здобувачів вищої освіти, рівень інтелектуального та загальнокультурного розвитку, специфіки курсу навчання і майбутньої спеціальності;
 • використовувати партнерство як форму стосунків між НПП i студентами, співпрацювати у розв’язанні питань навчання, підтримувати i стимулювати студентські iнiцiативи;
 • бути завжди прикладом для здобувачів вищої освіти в культурі поведінки, зовнішньому вигляді, відповідальному ставленні до праці, навчання, науки тощо;
 • пропагувати здоровий спосіб життя;
 • утримуватись від нецензурних висловів, підвищення голосу, надання здобувачам вищої освіти прізвиська, демонстративного спотворювання їхніх імен і прізвищ, в’їдливих зауважень студентам, публічного обговорення особистого життя студентів або їхні особистих недоліків без їхньої згоди;
 • не обговорювати зі здобувачами вищої освіти своїх колег;
 • не з’являтися на навчальні заняття, громадські заходи, що проводяться Університетом, а також у корпусах та гуртожитках у нетверезому/наркотичному стані;
 • не виганяти здобувачів вищої освіти з аудиторій під час навчальних занять (у разі, коли здобувач вищої освіти порушує дисципліну – запрошувати на заняття представника факультету);
 • надмірно завищувати або занижувати вимоги до складання підсумкового контролю;
 • змінювати критерії оцінювання у ході самого підсумкового контролю, керуючись власним настроєм чи переносити на одних здобувачів вищої освіти своє враження чи невдоволення від інших.

3.1.4 У адміністративно-управлінській і господарській діяльності:

 • перешкоджати порушенням професійної етики з боку інших членів співтовариства Університету загалом і співробітників адміністративного апарату зокрема;
 • прагнути до ефективного розв’язання проблем Університету та його окремих членів у найкоротші терміни;
 • зберігати відкритість для громадського контролю своєї діяльності;
 • при прийнятті рішень зберігати неупередженість і керуватися виключно освітніми та науковими інтересами співтовариства Університету;
 • не приймати рішень, ґрунтуючись на анонімних або неперевірених даних.

3.1.5 У відношеннях з колегами:

 • зберігати ввічливе і шанобливе ставлення до колег в особистому спілкуванні і при публічному обміні думками, не підривати навмисно їх професійну репутацію;
 • не вчиняти дій, які кваліфікуються як образа, залякування, переслідування, вторгнення в приватне життя, не поширювати неправдивої і компрометуючої інформації про колег;
 • не допускати дискримінації колег на підставі соціального статусу.

3.1.6 У відношенні до Університету:

 • поважати традиції та історію Університету;
 • займаючись викладацькою, науково-дослідницькою, консультативною та суспільно-корисною роботою за межами Університету, не ставити під загрозу інтереси Університету та виконання своїх професійних обов’язків;
 • в галузі науки та інноваційної діяльності, відстоювати його інтереси з питань пріоритету, патентування та інше.

 

4 Загальні принципи етики здобувачів освітніх послуг

4.1 У навчальній і науково-дослідній діяльності:

 • отримувати знання у відповідній галузі медицини: сумлінно вчитися, брати участь у навчальній та науково-дослідній роботі;
 • прагнути максимально використовувати надані можливості з освоєння теоретичних знань і практичних компетентностей з обраної спеціальності;
 • виконувати вимоги, передбачені розкладом занять, навчальними програмами, у суворо встановлені терміни;
 • під час навчального процесу дотримуватися наступних правил:
 • виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану,
 • у разі неможливості відвідувати заняття необхідно заздалегідь інформувати факультет, куратора та старосту про причину неявки на заняття,
 • здобувач вищої освіти, який запізнився на пару, може бути допущений в аудиторію тільки з дозволу викладача. У разі запізнення, послідовність дій має бути такою: постукати, неквапливо відкрити двері, привітатися, вибачитися за запізнення, пояснити причину запізнення і попросити дозволу про допуск до заняття. У разі допуску здобувача вищої освіти до заняття, слід швидко та тихо зайняти будь-яке вільне місце в аудиторії, при цьому не розмовляти та не заважати іншим,
 • не використовувати сторонні і відволікаючі від навчання предмети (засоби зв’язку, розваги тощо); сигнал мобільного телефону повинен бути відключений, розмова по телефону під час заняття оцінюється як грубе порушення етичних норм,
 • не розмовляти голосно в приміщеннях Університету;
 • особисто не використовувати і боротися з такими видами порушення навчальної дисципліни:
 • проходження процедур контролю знань підставними особами,
 • підробка і фальсифікація ділових документів, що мають пряме або непряме відношення до процесу навчання;
 • не користуватися забороненими допоміжними матеріалами і технічними засобами при проходженні процедур контролю знань, умінь і навичок, спиратися виключно на отримані знання;
 • не використовувати особистих, родинних та інших зв’язків для отримання більш високої оцінки або для того, щоб домогтися інших винятків із загального регулювання освітнім процесом;
 • не пропонувати винагород викладачам, співробітникам, адміністрації для того, щоб полегшити проходження процедур контролю знань, умінь і навичок або добитися інших виключень із загального регулювання;
 • не вчиняти дій, що перешкоджають здійсненню навчального процесу.

4.2. У відношеннях з іншими особами, які отримують освітні послуги:

 • підтримувати атмосферу доброти, дружби, взаємодопомоги і взаємної відповідальності;
 • не допускати будь-яких форм приниження честі та гідності, фізичного та психічного насильства, нецензурної, лайливої мови, проявів дискримінації особи за віковою, статевою, расовою, соціальною, національною, релігійною та іншими ознаками.

4.3 У відношеннях з НПП і співробітниками Університету:

 • поважно ставитися до професорсько-викладацького складу та інших співробітників Університету;
 • завжди дотримуватися правил етикету з представниками адміністрації, викладачами, співробітниками;
 • не вчиняти дій, які кваліфікуються як переслідування, вторгнення в приватне життя викладачів і співробітників, не допускати в спілкуванні з ними грубості, фамільярності, висловлювань, принижуючих їхню честь і гідність;
 • не поширювати неправдивої і компрометуючої інформації про викладачів і співробітників між собою та у засобах масової інформації.

4.4 На офіційних заходах в Університеті:

 • утримуватися від гучних проявів емоцій, поважно ставитися до виступаючих на сцені;
 • під час проведення офіційного заходу сигнал особистого мобільного телефону повинен бути відключений;
 • при необхідності залишити захід до його завершення чекати паузи між виступами та йти, не привертаючи своїми діями уваги з боку виступаючих та інших глядачів;
 • не вчиняти дій, що перешкоджають заходам, що організовані або санкціоновані керівництвом Університету.

4.5 Поза стінами Університету:

 • завжди і скрізь оберігати честь і гідність здобувача вищої освіти;
 • у всіх випадках критично ставитися до своїх вчинків, передбачати їхні можливі наслідки, уникати ситуацій, які можуть завдати шкоди престижу та іміджу Університету;
 • не з’являтися у громадських місцях в непристойному вигляді, не використовувати нецензурної лексики, не здійснювати непристойних дій, що ображають людську гідність і громадську мораль;
 • коректо себе поводити у громадському транспорті, поступатися місцем хворим і літнім людям, а також пасажирам з дітьми;

4.6. У відношенні до Університету загалом:

 • поважно ставитися до традицій, історії, символіки НМУ імені О.О.Богомольця;
 • дбайливо ставитися до власності Університету: до обладнання аудиторій, техніки, бібліотечних ресурсів;
 • піклуватися про збереження чистоти в аудиторіях і на території Університету, пам’ятати, що залишати будь-де жувальну гумку та інше сміття – неетично;
 • визнавати необхідною і корисною будь-яку діяльність, спрямовану на зміцнення системи студентського самоврядування, розвитку студентської творчої активності (зокрема, науково-освітньої, спортивної, художньої), на підвищення корпоративної культури та іміджу НМУ імені О.О.Богомольця.

 

 1. Загальні правила дрес-коду

5.1. Статус НМУ імені О.О. Богомольця, як національного закладу вищої освіти, передбачає певні вимоги до стилю одягу і зовнішнього вигляду (дрес-коду) кожної особи, яка отримує освітні послуги або працює в Університеті. Це налаштовує на взаємоповагу, високопродуктивну працю і повноцінний навчальний процес з обох сторін; сприяє підтримці репутації та утвердженню іміджу і статусу Університету як установи високої культури, моральності та професіоналізму.

5.2. Зовнішній вигляд членів університетського і студентського співтовариства повинен бути акуратним та охайним.

5.3. Переважним стилем одягу є офіційно-діловий. Заборонено носіння учасниками освітнього процесу одягу, що не відповідає нормам навчального закладу (спортивних костюмів, дуже коротких спідниць, занадто відкритого, рваного, прозорого або зухвалого одягу з відкритим животом, глибоким декольте, розрізами тощо), оскільки це суперечить нормам етики і є ознакою зневажливого ставлення до колег.

5.4. Під час освітнього процесу на кафедрах і клінічних базах учасники освітнього процесу повинні дотримуватися професіонального дрес-коду, який передбачає носіння медичної форми (халату і медичної шапочки), бездоганно чистої та випрасуваної, змінного взуття на стійкій миючій підошві або бахіл, маски. Для викладачів хірургічного профілю, замість халата, допускається медичний брючний костюм.

5.4.1. Відсутність встановленої медичної форми (або часткова відсутність) вважається порушенням дисципліни.

5.4.2. Окрім медичної форми, до зовнішнього вигляду учасників освітнього процесу є такі вимоги: волосся повинне бути чистим, акуратно заправленим під медичну шапочку; чисті руки з коротко підстриженими нігтями, неяскравий манікюр.

5.5. У приміщеннях кафедр і клінік не допускається носіння інших головних уборів.

5.6. У місцях загального користування (ректорат, факультети, пункти громадського харчування тощо) особи, які навчаються, викладачі повинні знаходитися у звичайному одязі, без медичної форми.

 

 1. Відповідальність за невиконання положень морально-етичного Кодексу учасників освітнього процесу НМУ імені О.О. Богомольця

6.1. Виконання даного Кодексу забезпечується на основі морального самоконтролю кожного члена університетського, студентського співтовариства. Кожен зобов’язаний дотримуватися даного Кодексу і при виявленні порушень спробувати припинити їх власними силами.

6.2. Відповідальність та контроль за дотримання даного Кодексу несуть керівники підрозділів, кафедр, факультетів, старости груп, курсів, голови студентських рад факультетів тощо.

6.3. Щодо осіб, які допустили порушення правил і положень цього Кодексу, можуть застосовуватися моральний осуд (публічне обговорення тощо), заходи адміністративної, цивільно-правової, кримінальної відповідальності залежно від систематичності і тяжкості порушень та законодавства України.

 

 

 

Схвалено:

 

Голова профкому первинної

проспілкової організації співробітників

НМУ імені О.О. Богомольця                                               Л.М. Яременко

 

 

Голова профкому первинної

проспілкової організації студентів

НМУ імені О.О. Богомольця                                                Я.В. Гвазкова

 

 

Перший заступник голови студентської ради                      Б.В. Олицький

НМУ імені О.О. Богомольця